ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


การประชุมคณะทำงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563