สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ภายใน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”