ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพเพื่อต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017