ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ เพื่อเสริมสร้าง กล่อมเกลาจิตใจ เสริมสร้างคุณธรรมเเละความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563