สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”