สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”