สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

รายงานข้อมูลเชิงสถิติของเรื่องร้องเรียน ( รอบ 6 เดือน ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”