ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (ระดับกรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๑