ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


มาตรการ กลไก เเละระบบในการบริหารผลการปฏิบัติราชการ เเละการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าร้อยละ 60