ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศการขยาทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 4 ประเภท (84 รายการ) โดยวิธีขายทอดตลาด