ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope : SEM) พร้อมกับ EDS และ EBSD Detector จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding)