สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

เพียงแค่เธอเป็นหนังสือมอบอำนาจ

โดยกลุ่มตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร
“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”