ข้อมูลเผยแพร่

นิติวิทย์ฯ ร่วมประชุมบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดนนทบุรี

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”