สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

รายงานการสรุปผลและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ.2564

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”