สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการและตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์(Forensic Science Service Center :FSSC )จำนวน 1 โครงการ

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”