ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


การให้บริการทางด้านนิติจิตเวช


การให้บริการทางด้านนิติจิตเวช กลุ่มนิติจิตเวช กองนิติวิทยาศาสตร์บริการ เป็นอีกหนึ่งกลุ่มงานที่ให้บริการการตรวจพิสูจน์และ/หรือการวินิจฉัยและบำบัดรักษาทางนิติจิตเวช ซึ่งประกอบด้วย การตรวจวินิจฉัยและประเมินสภาพจิตเบื้องต้น การประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญา การทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก รวมถึงการบำบัดรักษาและให้คำปรึกษาเบื้องต้น ?

??ท่านสามารถโทรศัพท์ขอคำปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 0 2142 3594 , 0 2142 3634 (ในเวลาราชการ)