ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ร่าง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Micrcroscope SEM) พร้อมกับ EDS และ EBSD Detector 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding