สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

เครื่องแยกและวิเคราะห์สารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ชนิด 24 เส้น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”