ข้อมูลเผยแพร่

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2564

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”