ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


การสร้างความน่าเชื่อถือในการตรวจพิสูจน์ลายมือเขียนลายมือชื่อด้วยระบบมาตรฐาน ISO17020 :2012 โดย พันตำรวจตรีหญิง ปวีณา กสิกิจวิวัฒน์