สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีของส่วนราชการระดับกรม ปี 2563

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”