ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรอนิกส์แบบส่องกราด (Scan Electron Microscope SEM) พร้อมกับ EDS และ EBSD Detector 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)