สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนและจัดทำมาตรฐานการตรวจพิสูจน์ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ครั้งที่ 1/2567

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและจัดทำมาตรฐานการตรวจพิสูจน์ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นอนุกรรมการ พันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และ ร้อยตำรวจเอกหญิง รัชดาภรณ์ มรม่วง ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมทั้งคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิปอเต็กตึ้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานการติดตามคนหาย และการพิสูจน์คนนิรนามและ ศพนิรนาม เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม 10-01 อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ ชั้น 10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

ในที่ประชุมฝ่ายเลขาฯได้รายงานผลการดำเนินงานตามคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและจัดทำมาตรฐานการตรวจพิสูจน์ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม รายงานการลงข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม และข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้ทราบถึงสภาพปัญหาในด้านคนหายทั้งประเทศ รายงานความคืบหน้าแนวทางการบันทึกข้อมูลทันตกรรมและการพัฒนาฐานข้อมูลทันตกรรม โดยในอนาคตจะมีการทำ MOU ร่วมกันกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการเพื่อเตรียมการยกระดับศักดิ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และการพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานการดำเนินงานร่วมกับ ภาคีเครือข่าย

พร้อมกันนี้คณะอนุกรรมการได้ร่วมพิจารณาเสนอแต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนและจัดทำมาตรฐานการตรวจพิสูจน์ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม และมีข้อเสนอแนะปัญหาการใช้ระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม และปัญหาญาติไม่มารับศพนิรนามและศพไร้ญาติที่สามารถตรวจพิสูจน์ยืนยันบุคคลได้แล้ว เพื่อเป้าหมายการพัฒนาระบบการติดตามช่วยเหลือคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนามให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”