ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งช่างภาพการแพทย์