ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พร้อม EDS และ EBSD