สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”