แบบสอบถามความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์


คำชี้แจง: ความพึงพอใจต่องานบริการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (โปรดทำเครื่องหมาย "ถูก" ในช่องระดับคะแนน)

ข้อมูลทั่วไป

เพศ

การศึกษาสูงสุด

อาชีพ

ประเภทผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ติดต่อขอรับบริการ
ท่านมาติดต่อรับบริการจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เรื่องใด

ท่านทราบเกี่ยวกับการให้บริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จากแหล่งข้อมูลใด


ท่านเลือกใช้บริการของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ด้วยความเชื่อมั่นหรือไม่

ระดับความพึงพอใจ

1. ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ

คำอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการข้อมูลมีการชัดเจน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว และรวดเร็ว
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

2. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ

ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน เป็นต้น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

มีป้าย ข้อความบอกจุดรับบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ แสดงชัดเจนและเข้าใจง่าย
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม เป็นต้น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งคอยรับบริการ ห้องสุขา ตู้น้ำดื่ม เป็นต้น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการโดยรวม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

4. ด้านคุณภาพและความผูกพันของหน่วยงาน

กระบวนการทำงานและกระบวนการตรวจพิสูจน์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
การรับบริการยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สร้างความประทับใจ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจต่อหน่วยงาน เช่น มีโอกาสจะแนะนำผู้รับบริการรายอื่นมารับบริการยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

5. ด้านการให้บริการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างสะดวก
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ได้รับบริการที่ตรงความต้องการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ผลการบริการโดยรวม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการบริการ

2. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการบริการ2

3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการบริการ3