เว็บบอร์ด


การตรวจพิสูจน์สัญชาติ มีขั้นตอนอย่างไร

นายadmin สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
2 พ.ค. 2562 17:38 น.

ขั้นตอนการดำเนินการผ่านยุติธรรมจังหวัด 1. หน่วยปกครองในพื้นที่พิจารณาทางปกครองและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. ยุติธรรมจังหวัด รับเรื่องตรวจสอบข้อมูล ส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 3. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รวบรวมรายชื่อ ส่งกรมการปกครอง 4. กรมการปกครองรวบรวมตรวจสอบผู้ประสงค์ตรวจสารพันธุกรรม (DNA) จัดส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 5. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ลงพื้นที่จัดเก็บสารพันธุกรรม 6. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสารพันธุกรรมในห้องปฏิบัติการ 7. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สรุปข้อมูลผู้เข้าตรวจและรายงานผลการตรวจไปยังกรมการปกครอง กรมการปกครองรายงานผลการตรวจยังสำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้อง 8. กรมการปกครองดำเนินการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ทำบัตรประจำตัวประชาชน 9. ผู้ตกหล่นได้รับบัตรประชาชน

ความคิดเห็น