• พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์
  • พ.ร.บ. พ.ร.ก.
  • กฎหมายลำดับรอง พระราชบัญญัติการให้บริการฯ
  • Infographic ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
  • ประกาศสถาบันฯ
  • มาตรการ ข้อบังคับ ฯ
  • นโยบายต่างๆ
  • อนุบัญญัติเเละคำแนะนำที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. 77 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 27 พฤศจิกายน 2562
  • บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
  • แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

เข้าสู่ระบบเพื่อขอรับบริการ


ลงทะเบียนเป็นสมาชิก


สำหรับหน่วยงานภาครัฐ กรุณาคลิกที่นี่

หากยังไม่เป็นสมาชิก สำหรับประชาชนและเอกชน
สามารถคลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน เพื่อสมัครสมาชิก

ลงทะเบียนประชาชนและเอกชน


ข้อมูลผู้ใช้งาน