สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

แผนกลยุทธ์กลุ่มตรวจสอบภายในระยะ 5ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570)

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”