สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

FM-DIT-036 แบบบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (RoPA)

ดาวน์โหลด

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”