ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


เครื่องแยกและวิเคราะห์สารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ชนิด 24 เส้น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด