สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2566

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”