ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศเผยแพร่แปนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13 รายการ