ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope SEM) พร้อมกับ EDS และ EBSD Detector 1 เครื่อง ด้วยวิธี e-bidding