สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

FM-DIT-019 แบบฟอร์มการขอใช้บริการอุปกรณ์และระบบ Video Conference

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”