ข้อมูลเผยแพร่

สถิติการเปิดรับเรื่อง/คดี การให้บริการ

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”