ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ จัดประชุมการนำเสนอผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘