สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

รายงานการสรุปผลและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”