ข้อมูลเผยแพร่

รายงานผลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ พ.ศ. 2562

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”