สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”