สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2565

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”