ข้อมูลเผยแพร่

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการ 4 ราย (สมฤทัย, ศิราภรณ์, สาริน, นิพนธ์)

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”