ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 (ข้าราชการและพนักงานราชการ)