สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

ผลการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”