ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


นิติวิทย์ฯ ตรวจสารพันธุกรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงสิทธิบริการสุขภาพของคนไทย