สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

โครงการงบดำเนินงาน วัสดุวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสารพันธุกรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”