ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการของตำเเหน่งประเภทวิชาการให้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา ปรพจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563