สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเผยแพร่

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมดูแลประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 - 20.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถานบันนิติวิทยาศาสตร์ ประธานคณะทำงานจิตอาสาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มอบหมายให้ นายศราวุธ ตุ่นคำแดง จิตอาสา 904 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วมดูแลประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”