ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองข้าราชการเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม ตำแหน่งประเภทอำนวยการ สายงานอำนวยการเฉพาะด้าน (นิติวิทยาศาสตร์) ระดับต้น สถาบันนิติวิทยาศาสตร์